Algemene inkoopvoorwaarden

Download algemene inkoopvoorwaarden in PDF

Techno Filter B.V., gevestigd te Uithoorn, Maart 2012.

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, op 13 Maart 2012 onder nummer 54868718.

1. ALGEMEEN
a De leverancier wordt geacht met deze inkoopvoorwaarden akkoord te gaan, ook al wijken deze af van zijn leveringsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b Door aanvaarding van de opdracht, of door met de uitvoering daarvan een begin te maken, aanvaardt de leverancier deze Algemene Inkoopvoorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid akkoord te zijn gegaan bij eventuele nadere door ons geplaatste opdrachten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
c Ingeval wij een vertaling verstrekken van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, in enige andere taal dan het Nederlands, dan blijft deze Nederlandse versie ten alle tijde bindend. Dit geldt ook indien de vertaling vertaalfouten of andere fouten bevat.

2. OVEREENKOMST
a Opdrachten zijn voor ons slechts bindend bij ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de leverancier.
b De leverancier dient, zonder ons meerdere kosten in rekening te brengen, op eerste verlangen daartoe een volledige productspecificatie toe te zenden van de door leverancier te leveren producten.
Deze productspecificatie dient onder meer te bevatten de aard en samenstelling van de verpakking, opdruk alsmede de aard en samenstelling van de producten, grondstoffen, halffabrikaten en dergelijke.
De leverancier blijft volledig aansprakelijk voor eventuele fouten in dergelijke productspecificaties ook indien wij deze niet uitdrukkelijk hebben afgekeurd.

3. PRIJZEN
a Indien de koopsom is vastgesteld in Euro’s, doch bepaald dan wel beïnvloed wordt door de koers van buitenlandse valuta, dient het koersrisico door leverancier te worden gedekt.
b Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen vast voor de totale looptijd van de order.
c Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtwaarde inclusief alle verpakkings- en transportkosten.

4. LEVERING
a Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen door ons, respectievelijk door een derde (koper) in ontvangst worden genomen op de overeengekomen plaats van levering/ bestemming.
b Wij hebben te allen tijde het recht de leverantie te (doen) inspecteren, keuren of beproeven zowel voorafgaande aan de levering als daarna. Leverancier verstrekt daartoe de nodige personele en materiële hulp, verleent de door ons aangewezen personen of instanties te allen tijde toegang tot de plaats waar de overeenkomst uitgevoerd wordt en stelt een voor de inspectie, keuring of beproeving geschikte ruimte ter beschikking. Alle kosten van inspectie, keuring of beproeving zijn voor rekening van leverancier.
c Indien de medelevering van tekeningen of andere documenten is overeengekomen, maken deze deel uit van de leverantie en zal leverancier ervoor zorgen dat uiterlijk op het overeengekomen tijdstip in ons bezit zijn. Het niet meeleveren van de tekeningen of andere documenten geeft ons het recht de betalingsverplichtingen op te schorten.
d Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prestaties en procedurele afwikkeling van overeenkomsten van leverancier te toetsen aan de geldende normen voor kwaliteitsborgingsystemen.
e De overeengekomen leveringstijd bindt de leverancier. Overschrijding van de leveringstijd geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te eisen,
f De te leveren goederen dienen gemerkt te zijn met het artikelnummer en de omschrijving.
g De te leveren goederen dienen zodanig verpakt te zijn dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
h Elke zending dient vergezeld te gaan van een pakbon waarop ons ordernummer vermeld staat, alsmede de omschrijving van het materiaal, de hoeveelheid en het bruto- en nettogewicht.
i Alle kosten voortvloeiende uit leveringen die niet aan onze specificaties voldoen of die niet conform onze bestellingen geleverd zijn, komen voor rekening van leverancier.

5. VRIJWARING/AANSPRAKELIJKHEID
a De leverancier vrijwaart ons tegen iedere vordering tot (schade)vergoeding ten gevolge van aanspraken van gebruikers op grond van een gebrek in een door leverancier aan ons geleverd product.
b Leverancier garandeert dat de goederen voldoen aan de door ons gestelde omschrijving, specificaties en eisen zoals vermeld in de koopopdracht en/of andere documenten en tevens garandeert leverancier dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, mits de bestemming aan hem is medegedeeld of uit de aard van de leverantie voortvloeit.
c De levering zal in ieder geval voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.

6. EIGENDOMSOVERGANG/INTELLECTUELE EIGENDOM
a Leverancier verklaart, dat de levering geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden en vrijwaart ons tegen aanspraken in deze.
b Zodra de opdracht is voltooid c.q. de goederen door de leverancier zijn afgeleverd en door ons zijn goedgekeurd worden zij geacht ons eigendom te zijn. Tot op dat moment draagt de leverancier alle risico’s met betrekking tot de goederen.
c Alle bestekken, ontwerpen, tekeningen, modellen en schetsen, welke door ons aan leverancier ter hand worden gesteld, blijven ons intellectueel eigendom en dienen onmiddellijk na gebruik te worden teruggezonden.
d De leverancier is gehouden tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van al onze hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen de hierboven genoemde bestekken, ontwerpen, tekeningen, modellen en schetsen.

7. BETALING
a Betaling geschiedt binnen 60 dagen na levering en acceptatie van de goederen, alsmede goedkeuring van de factuur.
b Wij zijn gerechtigd om vorderingen, van welke aard dan ook, jegens de leverancier te verrekenen met het aan de leverancier verschuldigde.

8. ONTBINDING
Wij zijn gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd onze verdere rechten:
a in geval van faillissement of surséance van betaling en/of stillegging of liquidatie van de onderneming van leverancier.
Alle vorderingen, die wij in deze gevallen op leverancier mochten hebben of krijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
b indien de leverancier enige uit kracht der wet of op grond van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt.

9. OVERMACHT
a Een partij kan zich op overmacht beroepen indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
b In geval van overmacht heeft ieder van de partijen het recht de overeenkomst, voor dàt gedeelte van de uitvoering hetwelk door die overmacht wordt belemmerd te annuleren zonder tussenkomst van de rechter, mits de partij die van dit recht gebruikt maakt een daartoe strekkend schrijven, met de redenen welke tot de overmachtsituatie hebben geleid, richt aan de andere partij. Terzake van deze ontbinding zal de wederpartij geen schadevergoeding kunnen vorderen.

10.TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
a Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken en de Eenvormige Wet inzake de totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken.
b Op onze orders zijn de “Incoterms”, zoals laatstelijk samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing, voor zover deze niet in strijd zijn met deze inkoopvoorwaarden.
c Voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan zullen alle geschillen worden beslecht door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde Burgerlijke Rechter, tenzij wij anders verkiezen.