Algemene leveringsvoorwaarden

Download algemene leveringsvoorwaarden in PDF

Techno Filter B.V., gevestigd te Uithoorn, Maart 2012.

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, op 13 Maart 2012 onder nummer 54868718.

1. ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien wij deze schriftelijk met wederpartij zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
  Voor het overige blijven deze Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht.
 2. Indien deze Algemene Leveringsvoorwaarden door wederpartij terzijde worden gesteld door eigen inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren, zullen die clausules in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, die niet gedekt worden door genoemde inkoopvoorwaarden, onverminderd van kracht blijven.
 3. Indien deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet strikt gehanteerd worden bij een overeenkomst, betekent dit niet dat deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om stipte naleving van deze Algemene Leveringsvoorwaarden te verlangen.
 4. Ingeval wij een vertaling verstrekken van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, in enige andere taal dan het Nederlands, dan blijft deze Nederlandse versie ten alle tijde bindend. Dit geldt ook indien de vertaling vertaalfouten of andere fouten bevat.

 

2. AANBIEDING/OVEREENKOMST

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend en berekend op bestelling binnen 60 dagen. Verpakking wordt niet teruggenomen.Alle door ons verstrekte opgaven in afbeeldingen, tekeningen en/of aanbiedingen omtrent maat, capaciteit, prestatie en/of resultaten zijn bij benadering gegeven en binden ons niet.
 2. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen na onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging dan wel nadat wij een begin van uitvoering van de overeenkomst hebben gemaakt.
 3. Wij kunnen niet aan offertes of aanbiedingen, of een deel hiervan, gehouden worden indien redelijkerwijs begrepen kan worden dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3. PRIJZEN

 1. Prijzen zijn gebaseerd op alle in- en externe kostprijsfactoren, exclusief B.T.W. en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief montage, inbedrijfstelling en transportkosten.
 2. Wanneer één of meerdere kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor overdracht van de goederen verhoogd wordt respectievelijk worden, hebben wij het recht die verhoging aan wederpartij door te berekenen, zonder dat dit de wederpartij het recht geeft om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule, is deze in het bijzonder van toepassing op een wijziging van de lonen en materiaalprijzen, in- of uitvoerrechten of andere rechten, belastingen of monetaire maatregelen en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta waarin wij de goederen kopen.

 

4. LEVERTIJD

 1. Tenzij anders overeengekomen gaat de levertijd in op de datum van de orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat alle technische gegevens bekend zijn en eventuele schema’s, tekeningen etc. zijn goedgekeurd.
 2. Opgave van de levertijd geschiedt steeds zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw, doch kan niet beschouwd worden bindend te zijn.
 3. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij niet het recht de bestelling te annuleren of enige verplichting, welke voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeit, niet na te komen.
 4. Bij overschrijding van de levertijd blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd van kracht, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden.

 

5. WIJZIGINGEN

 1. Hoewel wij een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen leveringen in te stemmen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
 2. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
 3. Wanneer wij instemmen met wijziging, aanvulling of correctie van overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of levertijd. Meerwerk en extra leveringen worden door ons steeds volgens de geldende tarieven aan wederpartij in rekening gebracht. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparaten, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

 

6. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.
 2. Overmacht omvat (maar is niet beperkt tot) de volgende gebeurtenissen en/of situaties;
  Werkstaking (ook bij derden), oorlogstoestand of daarmee vergelijkbare omstandigheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen alsmede alle andere omstandigheden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.
 3. Ingeval een der feiten als in de vorige paragraaf bedoeld zich voordoet, zullen wij daarvan terstond mededeling doen aan wederpartij en hem van de ontwikkeling van het overmachtsfeit op de hoogte houden. In zodanig geval zal ieder van de partijen zich inspannen de oorzaak van de overmacht weg te nemen en de gevolgen van de overmacht zoveel mogelijk te beperken.

 

7. GARANTIE

 1. Met inachtneming van het hierna onder sub c gestelde en onder verwijzing naar artikel 8b, garanderen wij een goede constructie en uitvoering van de geleverde goederen gedurende een termijn van 12 achtereenvolgende maanden (bij 8 uur bedrijf per dag) ingaande op de dag van inbedrijfstelling, doch uiterlijk één maand na aflevering, met dien verstande en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, dat wij ons verplichten, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, alle delen, die gedurende deze termijn onbruikbaar worden, uitsluitend ten gevolge van ondoelmatige constructie, gebrekkige uitvoering of slecht materiaal, zo spoedig mogelijk gratis te vervangen of te herstellen, dan wel de kosten daarvan te vergoeden. De wederpartij dient ons binnen 14 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk van de gebreken op de hoogte te stellen.
  Voor goederen die zich in Nederland bevinden omvat deze garantie de kosten van materiaal en arbeidsloon. Voor goederen die zich buiten Nederland bevinden omvat deze garantie alleen de kosten van materiaal franco, ongelost adres Nederland. Het materiaal dat vervangen is kan door ons als eigendom worden opgeëist.
 2. Voor gebreken ontstaan door onvoldoende montage of toezicht, slechte bediening, overbelasting, onvoldoende smering of koeling, fouten in de fundatie, het niet opvolgen van de door ons gegeven instructie, het niet opvolgen van de in de bedrijfsvoorschriften gegeven aanwijzingen, onoordeelkundig gebruik van het geleverde, force majeure of andere oorzaken buiten onze schuld, zijn wij niet aansprakelijk.
 3. Ten aanzien van de door ons geleverde goederen van derden gaan onze garantieverplichtingen niet verder dan die, welke de fabrikanten van die goederen tegenover ons hebben aanvaard, alsdan gelden onze garantieverplichtingen slechts in zoverre als die fabrikanten de hunne nakomen tegenover ons.
 4. Werkzaamheden zonder onze schriftelijke toestemming door wederpartij aan onze leveringen uitgevoerd, ontheffen ons van onze garantieverplichtingen.
  N.B. De garantie is niet van toepassing op filtermateriaal die door het gebruik de opgeven technische levensduur overschrijdt of verontreinigd raken en daardoor vervangen dienen te worden.
 5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijkosten aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten schaden en interessen welke het gevolg zijn van het niet volledig, dan wel niet tijdig nakomen door ons van onze verplichtingen, indien zulks een gevolg is van overmacht.
 2. Behoudens dwingend rechtelijke bepalingen zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen welke het gevolg is van de door ons geleverde goederen. Dienaangaande vrijwaart de wederpartij ons en personen in onze dienst volledig. De bepalingen van dit artikel zijn niet op rechtstreekse aanspraken van benadeelden als bedoeld in de artikelen 1407a t/m i Burgerlijk Wetboek. Indien wij en de wederpartij op grond van voornoemde artikelen beide (hoofdelijk) voor door een benadeelde geleden schade aansprakelijk zijn, kan de wederpartij de door haar betaalde schade niet op ons verhalen, tenzij de wederpartij het goed niet gebruikt in de uitvoering van beroep of bedrijf of tenzij anders is overeengekomen.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste of onvolledige informatie die door de wederpartij of namens de wederpartij is verstrekt.
 3. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

9. RECLAMES

Reclames dienen uiterlijk 14 dagen na (op)levering (14 dagen na factuurdatum voor facturen) schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht, nadien is wederpartij gebonden. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 14 dagen na ontdekking en een uiterste termijn van 6 maanden na (op)levering. Na deze termijnen vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

 

10. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betalingen dienen plaats te hebben aan ons kantoor of door storting ten name van Techno Filter op het in de rekening vermelde bankrekening nummer en in de aangegeven valuta.
 2. Tenzij anders overeengekomen, luiden onze betalingsvoorwaarden, uiterlijk binnen 3 weken na datum factuur, zonder korting. Wij behouden ons voor onder rembours te leveren aan ons onbekende bestellers.
 3. Bij vertraging van de betaling is rente verschuldigd op basis van 1,5%, tenzij de wettelijke rente op dat moment hoger is, voor elke maand vertraging of gedeelte daarvan.
 4. Inhouding van betalingen is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd. Wederpartij doet tegenover ons bij dezen afstand van zijn recht zich op compensatie te beroepen.
 5. Indien wederpartij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, komen eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen honorarium voor rechtsgeleerde raadslieden, te zijnen laste.
  De voormelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag.
 6. Indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt, zijn wij bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het door wederpartij verschuldigde bedrag wordt dan direct opeisbaar.

 

11. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

 1. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen blijven alle door ons geleverde goederen die zich nog bij/onder de wederpartij bevinden ons eigendom, hetgeen bij invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek als bezitsloos pandrecht geldt ter zake van goederen waarop ons (zekerheids)eigendom verloren is gegaan, en wel voor de waarde van hetgeen de wederpartij is verschuldigd.
  Het risico voor de voornoemde goederen berust echter expliciet bij de wederpartij vanaf het moment dat de goederen voor transport gereed zijn gemeld.
  In geval van doorverkoop van (nog) niet betaalde goederen is de wederpartij gehouden mee te werken aan cessie. De wederpartij is verplicht een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn koper.
 2. Indien wederpartij tijdig bericht de goederen niet in ontvangst te kunnen nemen ofwel niet tijdig voor het vervoer en/of de voor verzending benodigde documenten of instructies zorgt, kunnen wij de goederen als geleverd beschouwen en deze conserveren, opslaan en verzekeren gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij is dan gehouden zekerheid te stellen voor zowel betaling van de koopprijs als wel voor de kosten van conservering, opslag en verzekering.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om ons daarvan onmiddellijk op de hoogte van te stellen.
 4. Voor het geval dat wij ons in dit artikel aangeduide eigendomsrecht willen uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ons of door ons aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Alle verstrekte gegevens, zoals o.a. tekeningen, begrotingen, schema’s, ontwerpen, technische gegevens, prijsinformatie, folders en/of andere publicaties blijven ons (intellectueel) eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, dan wel doorgegeven aan derden.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing, echter met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken en de Eenvormige Wet inzake de totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken.
 2. Alle geschillen en vorderingen, (daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd alsook het enkel uitblijven ener betaling) welke naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats.

Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de zogenaamde “Incoterms”, zoals laatstelijk samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.